Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden. Twee vertegenwoordigen de ouders en twee het personeel. De schoolleider is op verzoek bij de vergaderingen aanwezig als adviserend lid. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR organiseert één keer per jaar in november een algemene ouderavond, waarop voor ouders relevante MR-en OR-zaken besproken worden. De MR is niet enkel een afwachtend orgaan, als de MR het nodig vindt, kan het gebruikmaken van het initiatiefrecht om zaken bij het bevoegd gezag aan te kaarten.

 

De verdeling binnen de raad ziet er als volgt uit:

Anita Bloem oudergeleding voorzitter
Joyce Alberts oudergeleding penningmeester/penningmeester
Brenda Wagenaar personeelsgeleding  
Britt Kars personeelsgeleding