Algemeen

OBS Ekkelhof is een kleine dorpsschool. Momenteel bezoeken ongeveer 50 kinderen de school, verdeeld over drie (combinatie-)groepen. De kinderen zijn afkomstig uit verschillende dorpen: Drouwen, Bronneger, Buinen, Drouwenerveen en Gasselte. Voor de kinderen en hun ouders speelt de school een belangrijke rol in hun sociale leven. De school vormt één geheel met het dorpshuis ‘Meester Hekmanhoes’. De grote zaal van het dorpshuis kan door de school worden gebruikt voor spellessen en voorstellingen.  

 Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We zorgen als leerkracht dat de kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk sterk met elkaar verbonden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. We vinden het belangrijk om van én met elkaar te leren. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. We bieden als school een rijke leeromgeving aan d.m.v. materiaal en uitdagende, inspirerende lessen. 

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, kunnen de leerlingen bij ons op school vanaf groep 4  kiezen voor humanistische of godsdienstige vorming.

Visie op onderwijsontwikkeling

Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2019-2023 te ontwikkelen als een school waar eigenaarschap, samenwerken en 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan.